WARUNKI SPRZEDAŻY

Poniższe warunki sprzedaży i dostawy mają zastosowanie do wszelkich naszych ofert i uzgodnień, również do przyszłych umów sprzedaży i dostawy. Warunki Zamawiającego - również wtedy, gdy nie są sprzeczne z niniejszymi warunkami - mają zastosowanie wyłącznie wówczas, jeżeli zostaną przez nas uznane w formie pisemnej.

1. Oferta
Niniejszy katalog stanowi ofertę sprzedaży w rozumieniu przepisów k.c. Jej przyjęcie następuje przez złożenie pisemnego zamówienia podpisanego przez osobę uprawnioną do składania zamówień. Niniejsza oferta wiąże oferenta do dnia 31 grudnia 2013 r. Oferta skierowana jest wyłącznie do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

2. Termin dostawy
Do 30 dni od daty otrzymania pisemnego zamówienia. Termin powyższy ulec może wydłużeniu w przypadku zamówienia upominków reklamowych z nadrukiem. O zachowaniu terminu decyduje data wydania przesyłki poczcie, firmie spedycyjnej lub firmie kurierskiej. W przypadku, gdy odbiór towaru następuje transportem własnym zamawiającego, o zachowaniu terminu decyduje data wysłania zawiadomienia o gotowości towaru do odbioru.

3. Minimalna wartość zamówienia
Katalog niniejszy stanowi ofertę, wyłącznie dla zamówień artykułów o łącznej wartości przekraczającej 500,00 PLN netto.

4. Cena
Wyrażona w ofercie cena nie obejmuje podatku od towarów i usług (VAT), w wysokości określonej przez obowiązujące przepisy prawne. Cena nie obejmuje również kosztów nadruku, kosztów przygotowalni oraz kosztów przesyłki i opakowania.

5.Płatność
Zapłata ceny następuje najpóźniej w chwili odbioru przesyłki. W razie dokonania przedpłaty przelewem na rachunek Hach Sp. z o.o. w Bank PeKaO S.A., III/O Poznań nr 76 1240 1750 1111 0000 1905 3536, do pisemnego zamówienia dołączyć należy kopię dowodu przelewu. W razie dokonania przedpłaty w wysokości pełnej wartości zamówienia, Hach Sp. z o.o. udziela 2 % rabatu. W przypadku zamówienia wyrobu z nadrukiem Hach Sp. z o.o. może uzależnić przystąpienie do wykonania umowy, od wpłacenia zaliczki w wysokości do 50 % wartości zamawianego towaru.

6. Faktura
Faktura VAT wystawiona zostanie z datą wysyłki towaru. Złożenie przez podatnika VAT pisemnego zamówienia stanowi oświadczenie potwierdzające jego uprawnienie do otrzymywania faktur VAT oraz upoważnienie Hach sp. z o.o. do wystawienia na rzecz Zamawiającego faktury VAT.

7. Przesyłka towarów
W razie braku odmiennego zastrzeżenia na zamówieniu, złożenie zamówienia stanowi wyrażenie zgody na przesłanie zamówionych towarów za pośrednictwem firmy przesyłkowej, według obowiązujących tam cenników. Zawarte w ofercie katalogowej opisy towarów stanowią orientacyjną podstawę określenia wagi i rozmiaru przesyłki.

8. Umowne prawo odstąpienia
1. Hach Sp. z o.o. przysługuje umowne prawo odstąpienia w całości lub części od zawartej umowy bez podania przyczyny, w nieprzekraczalnym terminie 30 dni, licząc od daty pisemnego zamówienia. Z tytułu odstąpienia od umowy zamawiającemu nie przysługują wobec Hach Sp. z o.o jakiekolwiek roszczenia, a w szczególności roszczenia odszkodowawcze. Powyższe ograniczenie nie dotyczy zwrotu ewentualnej przedpłaty uiszczonej stosownie do postanowień pkt. 5.
2. Niezależnie od postanowień ust.1 w przypadku, gdy Zamawiający odmawia odebrania zamówionego towaru, Hach sp. z o.o. uprawniona jest do niezwłocznego - bez wyznaczania terminu dodatkowego - odstąpienia od umowy oraz dochodzenia od Zamawiającego zryczałtowanego odszkodowania w wysokości 80% wartości netto zamówionego przez Zamawiającego towaru. Hach sp. z o.o. zastrzega sobie przy tym możliwość dochodzenia dalej idących roszczeń odszkodowawczych. Zapłata odszkodowania przez potrącenie jest wyłączona.


9. Nadruk
W przypadku zamówienia towaru z nadrukiem, wybór powierzchni i koloru druku oraz miejsca jego umieszczenia należy - w braku odmiennej dyspozycji zamawiającego - do Hach Sp. z o.o.. Hach Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo skorygowania określonej przez zamawiającego wielkość nadruku, ze względu na cechy przedmiotu, na którym ma być wykonany nadruk. Hach sp. z o.o. odpowiada za zachowanie określonej przez zamawiającego kolorystyki nadruku tylko wtedy, jeżeli zamawiający żądał wykonania próbki korekcyjnej zamawianego artykułu. Podana cena nadruku jest ceną za jeden kolor nadruku. W przypadku nadruków wielokolorowych cenę nadruku należy pomnożyć przez ilość kolorów.

10. Częściowe wykonanie umowy
1. Wykonanie umowy następuje przez dostarczenie zamawiającemu zamówionego przez niego towaru. Hach Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo częściowego wykonania umowy lub wykonania umowy częściami. W przypadku niewykonania lub częściowego wykonania przez Hach Sp. z o.o. umowy, zamawiającemu przysługuje zwrot ewentualnie uiszczonej przedpłaty, w zakresie przewyższającym wartość zrealizowanego zamówienia. Roszczenie powyższe wyczerpuje wszelkie uprawnienia zamawiającego.
2. W razie częściowego wykonania umowy względnie wykonania umowy częściami, zamawiający zobowiązany jest do zapłaty za każdorazowo dostarczoną część zamówienia.


11. Ograniczenie odpowiedzialności
Hach Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania. W szczególności Hach Sp. z o.o. nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku przekroczenia terminu realizacji zamówienia jak również w wyniku zaistnienia różnicy pomiędzy kolorystyką przedmiotów zaprezentowanych w katalogu a kolorystyką przesłanego towaru, z zastrzeżeniem jednak, że postanowień pkt. 9.

12. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi
1. Hach Sp. z o.o. ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu sprzedaży. 2. Hach sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za szkody będące następstwem wystąpienia wady.

13. Zastrzeżenia własności rzeczy sprzedanej
Hach Sp. z o.o. zastrzega sobie własność przedmiotu sprzedaży, do chwili całkowitej zapłaty ceny.

14. Rozstrzyganie sporów
Wszelkie spory wynikłe z realizacji umowy, rozstrzyga właściwy rzeczowo Sąd w Poznaniu.

15. Ochrona danych osobowych
Ewentualne dane osobowe zostaną wykorzystane przez Hach Sp. z o.o. w celu wystawiania faktur za zamówione towary, wysyłki tych towarów i nowych katalogów oraz prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Mają Państwo prawo do wglądu do swych danych, prawo do ich poprawiania, prawo do ich usunięcia z bazy danych Klientów Hach Sp. z o.o. i zaprzestania ich przetwarzania.